Showing posts with label help. Show all posts
Showing posts with label help. Show all posts

Help Poors

Help Poors आपण नेहमी बघत असतो समाजामध्ये राहणाऱ्या लोकांचे दोन वर्ग विभागले जातात त्यामध्ये एक वर्ग हा श्रीमंत लोकांचा असतो तर दुसरा हा गरीब...
Read More

God is in man

     God is in man                       बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न असतो की देव अस्तिवात आहे की नाही आणि आहे तर कुठे आहे ? खर तर याच उत्तर मा...
Read More

No One Is Perfect

              HOW TO BECOME PERFECT        बऱ्याच वेळा आपल्याला अस वाटत की आपण सर्वकाही करण्यास समर्थ आहोत ,आपण कोणाचीही मदत न घेता सर्वकाही...
Read More