Showing posts with label Stress. Show all posts
Showing posts with label Stress. Show all posts

How to deal with the Life

How to deal with the Life                जगाव की मरावं हा एकच प्रश्न, किती सुंदर आणि किती अर्थ या वाक्याचे. मरण खुप सोपी आहे परंतू जगणं तेव...
Read More

What is stress?

What is stress? तणाव काय आहे? जीवनात तणावामुळे काय बदल होतात? तणाव ही आपल्या विचारांची एक स्तिथी आहे, आपण एखाद्या गोष्टीचा खुप जास्त विचार...
Read More