Showing posts with label Anger. Show all posts
Showing posts with label Anger. Show all posts

How to control Anger

   How to control Anger        अस म्हणतात क्रोध हा माणसाचा शत्रु आहे पण ज्यांनी हे म्हटलय ते काहीतरी अनुभवुनच म्हटल असणार .  क्रोध हा नेह...
Read More